Recyklace

Recyklací stavebních a demoličních odpadů rozumíme jejich “jednoduchou” úpravu.

Během této úpravy dochází ke změně jejich fyzikálních vlastností. Stavební odpady jsou cenným zdrojem materiálů, který může snížit nutnost těžby, popřípadě výroby nových surovin a materiálů. Jedním z nejčastějších způsobů je využití recyklátu jako podkladního a zásypového materiálu ve stavebnictví. Na první pohled se může zdát, že proces recyklace stavebních a demoličních odpadů je naprosto jednoduchou záležitostí, ale opak je pravdou. Výroba kvalitních recyklovaných materiálů není myslitelná bez několika následujících technologických kroků a postupů. Nejprve je třeba zajistit dokonalou separaci skla, plastů, kovových konstrukcí, dřeva, plastů a dalších nevhodných příměsí. Pokud tato podmínka není splněna už na samotné stavbě, nelze takový odpad přijmout k recyklaci a nutně pak následuje likvidace na skládce odpadů. Dále je třeba zjistit, zda se v přijímaných odpadech nevyskytují příměsi nebezpečných látek. V opačném případě musí být kontaminovaný odpad opět likvidován na skládce odpadů. 


Stavební a demoliční odpad

Pod termínem stavební odpad si můžeme představit to, co zbyde po demolici nebo rekonstrukci nějaké stavby - jsou to cihly, zdivo, střešní krytina, obklady, dřevěné konstrukční prvky a cokoli dalšího, co po té či oné stavbě nebo po dokončené rekonstrukci či něčem podobném zbude. Za stavební odpad se považují i zbytky různých rozvodů, tedy elektroinstalace, topení, vodovodní, plynové a odpadní potrubí a samozřejmě také výkopová zemina či hlušina.

recyklace stavebni demolicni odpad

Samotná recyklace „vyseparovaných“ stavebních materiálů

tj. betonu, cihly, keramiky, případně dalších materiálů na recyklační lince, která je umístěna v prostoru vyhrazeném pro skladování stavebního odpadu – na zrekultivované části skládky, část „B“, probíhá podle následujícího schématu:

recyklace stavebnich materialu


 

Příjem odpadů a jeho prvotní roztřídění na jednotlivé frakce


Na recyklaci jsou přijímány stavební odpady jako jsou cihly, beton, tašky, nebo zemina.

recyklace prijem odpadu

Úprava a drcení

nadměrných velikostí stavebního odpadu je prováděna prostřednictvím neseného hydraulického kladiva na podkopovém ústrojí nakladače traktorbagru.

recyklace drceni odpadu

Následně je stavební a demoliční odpad (STAVEBNÍ SUTĚ, BETONY, ŽELEZOBETONY, KAMENIVO APOD.) ekologicky zpracován - drcen na mobilních strojích - zajištěno dodavatelským způsobem.

Nadrcený stavební odpad, případně výkopové zeminy či štěrkopísky jsou poté tříděny na mobilním zařízení RESTA na různé frakce. Tímto způsobem odpady přetváříme na certifikovaný výrobek, který jsou dále využitelné při stavební výrobě a rekultivacích či úpravách terénu.


 

Třídění

nadrceného stavebního odpadu na třídící jednotce RESTA

 

recyklace trideni odpadu

Třídicí jednotka RESTA slouží ke třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na frakce 0 až 8, 8 až 32 a 32 až 120. Materiál ke třídění je zavážen kolovým nakladačem do násypky. Materiál propadlý násypkou s tyčovým roštem je dávkován podavačem na vlastní vibrační dvousítný třídič s kruhovým pohybem třídicích ploch (horní síto se napíná příčně, spodní podélně). Vytříděná frakce prochází přes skluzy na pásové dopravníky a dále na zemní skládku. 


Druhy produkovaných recyklátů.

 

Betonový recyklát

Nejběžnější využití je jako zásypový materiál. Je využíván pro zpevnění povrchů a jako kamenivo železničních svršků. Lze ho využít i jako náhradu štěrkopísků v obsypech inženýrských sítí. Dalším využitím mohou být podsypy silnic, mostů, parkovišť, betonových konstrukcí či jako náhražka štěrkodrtí. Upravený recyklovaný beton lze použít i jako kamenivo do nových betonů tzv. nižších tříd.

Cihelný recyklát

V současné době je cihelný recyklát využíván jako zásypový materiál. Tzv. cihelná moučka se využívá k výrobě antukového povrchu (sportovci jistě znají).

Recyklovaná zemina

Recyklovaná zemina je ve své podstatě zemina, která se (zjednodušeně řečeno) stává odpadem pouze pro provozovatele stavby. Zemina vytěžená ze země se zbaví nežádoucích příměsí (např. kameny, kořeny apod.) a lze ji opět využít k vyrovnávání terénních nerovností. Pro zlepšení kvality této zeminy je vhodné ji smíchat s kompostem.

 

Související články

Uložení odpadů

Autodoprava

Kompostování

SONO PLUS, s.r.o.

Čížkovice, Želechovice 48
410 02 Lovosice

IČ: 25034839
DIČ: CZ25034839

Tel.: 416 532 483
Mobil: 601 285 243