SONO PLUS s.r.o., Řízená skládka komunálních a ostatních odpadů

Rekultivace

 

Rekultivace skládky odpadu je zjednodušeně řečeno, navrácení území určeného pro odstranění odpadů , do krajiny. Jedná se podobný proces, který známe z blízké hnědouhelné pánve, kdy se vrací do severočeské krajiny vytěžené doly.

 

Rekultivace skládky není náhoda, ale řízený proces, který přesně podle projektové dokumentace a při dodržení norem vrací prostor skládky odpadů do přirozené a nenápadné podoby okolního terénu. Rekultivace dále zamezuje úniku skládkových plynů, které ohrožují ozonovou vrstvu Země a podílejí se na globálním oteplování. Utěsněním tělesa skládky se zabrání jednak vyplachování odpadů povrchovou nebo dešťovou vodou a vytvoří se podmínky pro zkvalitnění spalitelné složky skládkového plynu.

 

V současné době jsou zrekultivované již dvě etapy skládkového tělesa. První etapa skládky nazvaná pracovně část A má rozlohu rekultivace cca 1,75 ha. Pod touto plochou je uloženo cca 270 tis. tun odpadu ve vrstvě o mocnosti od 4 do 20 m.

Způsob a provedení rekultivačních prací spočívá v realizaci několika stavebních objektů podle schválené projektové dokumentace. Vždy se jedná o tzv. terénní úpravy.

 

Stavební objekt SO 01 je vždy tzv. vyrovnávací vrstva, která se provádí v tlouštce 30-50 cm většinou z inertního odpadu, nebo jiných vhodných odpadů, které zaručí stabilizovaný povrch skládkového tělesa. Tento materiál se rozprostře dozerem.

 

Stavební objekt SO 02 je těsnící a izolační vrstva. V tomto případě se jedná o nejdůležitější etapu rekultivace. Těsnící vrstva je v tomto případě zhotovena z minerálního materiálu, který se nachází přímo na místě. Je to vápenný slínek, který svou tuhou a mazlavou konzistencí tolik připomíná jíl. Jednotlivé vrstvy tohoto materiálu se strojně rozprostřou v mocnosti 20 cm třikrát nad sebou a zhutní se válcem. Kvalitní zhutnění a čistě zválcovaná plocha je předpokladem pro úspěšné zhotovení izolační vrstvy. Ta se skládá s položení netkané textilie v gramáži min.200 g/ m2 a její spojení. Netkaná textilie je jakási ochrana izolační folie zespoda, tak aby neležela přímo na minerálním těsnění. Na tuto textilií se pokládá izolační folie. V našem případě se jedná v části A o vysokotlaký polyethylen v případě části B o speciální zemní folii z PVC, vždy o tlouštce 1,5mm. Tato folie se svařuje speciálním agregátem a slouží k tomu, aby do tělesa skládky nevnikla povrchová voda. Další krycí vrstva se provádí z geotextilie 500 g/ m2. Tato geotextilie chrání především folii před mechanickým poškozením a možnými vlivy z dalších vrstev rekultivace.

 

Stavební objekt SO 03 se nazývá drenážní vrstva , která se provádí o tloušťce 30 cm, většinou z přírodního kameniva frakce 16-32 mm. Někdy je možné pro zvýšení ochrany folie položit zvláště na svahy skládkového tělesa použité pneumatiky, jednu vedle druhé. Úlohou drenážní vrstvy je jímat vodu, která pronikne vnější vrstvou rekultivace, zadržet jí a formou vzlínání jí vrátit zpět do konečné vrstvy, aby se doplnila vodní režim např. pro vysazenou zeleň nebo drnový fond rekultivace.

 

Stavební objekt SO 05 - odplynění je dalším velmi důležitým prvkem rekultivace. Zajištuje jímání jinak škodlivého skládkového plynu a jeho další využití. Skládkový plyn se v tělese skládky tvoří rozkladem biologických složek odpadu. Zvláště po utěsnění skládky, kdy se zamezí provětrávání vzdušné líce hrany skládkového tělesa, se prudce zvedne produkce skládkového plynu. Zamezení přístupu kyslíku se zrychlí činnost metanogenních procesů, které zajištují zvláštní kmeny mikroorganismů, pro které je kyslík patogení. Z tělesa skládky je skládkový plyn jímán soustavou tzv. plynových studní. Jsou to vertikálně situované příčně perforované trouby z PE Js 150, spojované na trase přírubami. Na samotném vrcholu v poslední rekultivační vrstvě jsou chráněny betonovými skružemi a osazeny šoupaty. Přírubami jsou jednotlivé vertikální vedení napojeny na horizontální potrubní síť, která je položena do drenážní vrstvy. Dále je tato sít napojena na tzv. sběrný plynovod, který odvádí skládkový plyn k dalšímu využití. To je ke spálení v kogenerační jednotce za účelem výroby el. energie a tepla.

 

Stavební objekt SO 04 je tzv. rekultivační vrstva. Tato etapa je již zřetelně viditelná lidským okem. O její důležitosti není pochyb. Je zhotovena z kvalitnější zeminy, nejlépe ze sejmuté ornice. V našem případě bylo použito recyklované zeminy se zařízení na třídění stavebních odpadů, inertů a zemin. Pro zlepšení kvality byla zapracována orbou chlévská mrva. Mocnost zeminy je 80 cm.

 

Dalším stavebním objektem je ozelenění rekultivace skládky. V případě části A bylo provedeno osetí směsí stepních a nenáročných trav s převahou kostřav a kavylů. Plošné osetí a vznik kvalitního drnového fondu zabraňuje vodní erozi svahů a využití srážkové vody. Svahy byly osázeny liniovými řadami plošně kořenících keřů. Námi zvolené keře a zeleň má své hojné zastoupení v okolní krajině. Je to všudypřítomný ptačí zob, zakrslé brsleny nebo babyka. Jistou raritou je výsadba zlatého deště, který vždy na jaře nádherně žlutí jižní svahy rekultivace. Svahová příčná výsadba zeleně má také výrazně proti erozivní charakter.

 

Posledním stavebním objektem je SO 06 - odvodnění, které formou otevřeného profilu lichoběžníkového koryta zajišťuje bezproblémový odchod přívalových vod ze svahu rekultivovaného tělesa skládky. Asi 150 m dlouhé koryto je ukončeno horskou vpustí s lapačem hrubých nečistot, dále je případná dešťová voda vedena podzemním trubním vedením JS 300 a zaústěna do recipientu, kde vhodně doplní vodu v krajině.

 

Zbývá uvést, že v případě rekultivace části B bylo rozhodnuto o využití plochy cca 400 m2 pro výstavbu kompostárny. V tomto případě byla provedena jen tzv. technická rekultivace a tzv. biologická rekultivace byla provedena na zbývajících částech skládkového tělesa

 

©Libor Beránek

 

 

 

 

 

Fotogalerie

... s odpady to umíme!

Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice, Tel.: +420 416 53 24 83, Fax.: +420 416 53 24 82, skladka.provoz@tiscali.cz